Tietosuojalain (5.12.2018/1050.) ja EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Strongest Group Oy (jäljempänä “Strongest Group”)

Y-tunnus 3214681-3 3214681-3

Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Strongest Groupin tietosuojavastaava:[AA1]  tietosuoja@strongest.fi

Rekisterin nimi

Strongest Groupin päättäjätietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin:

·        Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen, tilastointiin ja markkinointiin. 

Rekisterin tietosisältö 

 • Etu- ja sukunimi
 • Titteli
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Henkilöiden kanssa käytyjen puheluiden äänitallenteet
 • Tiedot henkilölle soitetuista puheluista
 • Muiden tietojen perusteella luotu päättäjäprofiili
 • Verkkosivuilla vierailun yhteydessä tallennetut tiedot
 • Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet  

Verkkosivuilta kerätty data tallentuu palvelimelle vierailun yhteydessä. Strongest Group käyttää evästeitä kerätäkseen verkkosivustojen käyttöön liittyviä tietoja. Evästeiden käsittely perustuu verkkosivuston mukauttamiseen sen käyttäjien eduksi.

Asiakkaan perustiedot tallennetaan säännönmukaisesti asiakkaan tekemästä yhteydenottopyynnöstä, puhelinsoitosta tai muista vastaavista asiakassuhteen aikana rekisterinpitäjälle tehdyistä ilmoituksista.

Henkilötietoja kerätään myös Rekisterinpitäjän aloitteesta suoritetuista puheluista, sähköpostikeskusteluista ja muista keskusteluista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä esimerkiksi yritysten verkkosivuilta sekä palveluntarjoajilta, julkisista ja yksityisistä rekistereistä

Tietojen luovutus

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Strongest Group huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla mm. hyödyntämällä EU:n mallilausekkeita tietojen siirrosta kolmansiin maihin.

Henkilötietojen käsittelyä voidaan tehdä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, mikäli se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Strongest Group huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla mm. hyödyntämällä EU:n mallilausekkeita tietojen siirrosta kolmansiin maihin, sekä noudattamalla riittävästä tietoturvasta.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Strongest Groupin asiakkaille perustuen Strongest groupin liiketoimintaan ja sen ja asiakkaan välillä olevan toimeksiantosopimuksen perusteella. Asiakkaat ovat sitoutuneet noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja osapuolten välistä yhteistä sopimusta henkilötietojen käsittelystä. tietojen Luovutettavia tietoja voivat olla mm. nimi, titteli, yritys, tallenne henkilön kanssa käydystä keskustelusta, yhteenveto henkilön kanssa käydystä keskustelusta tai muu asiakkaan kannalta relevantti rekisteröity henkilötieto.

Strongest Group voi käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä.

Rekisterin säilytysaika ja tietojen poistaminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi tarpeellista. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojaus  

Strongest Group noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä asiakasta koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi asiakkaan omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Asianmukainen varmistetaan Strongest Groupin tietoturvaohjeen mukaisin toimenpitein.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Ainoastaan Strongest Groupin toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasrekisteriä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla, jotka suojaavat Strongest Gropupin ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • Saada tutustua tietoihin
 • Oikaista tietoja
 • Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • Rajoittaa tietojen käsittelyä
 • Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Vastustaa tietojen käsittelyä
 • Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Vain rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietonsa. Tiedonsaantioikeutta ja oikeutta tietojen oikaisemiseen voidaan käyttää lähettämällä kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi antaa rekisteröidylle mahdollisuuden tutustua asiakirjoihin ja tietoihin tai toimittaa tiedot kirjallisesti rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntöön on vastattava mahdollisimman pian ja tiedot on lähetettävä rekisteröidylle kuukauden kuluessa. 

Rekisteröidyn oikeuksista poiketaan vain lain velvoittamasta syystä. Käyttääkseen oikeuksiaan rekisteröidyn tulee olla yhteydessä sähköpostitse tietosuoja@strongest.fi