Mikä on Net Promoter Score (NPS) ja miten se voi auttaa yritystäsi menestymään?

net promoter score nps

Ymmärrä, miten yrityksesi voi hyödyntää Net Promoter Scorea (NPS) asiakaskokemuksen mittaamisessa ja optimoinnissa liiketoiminnan menestyksen edistämiseksi.

Mikä on Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score (NPS) on tehokas työkalu, jonka avulla yritykset voivat mitata asiakaskokemuksen tasoa ja sen kehittämistä. Se perustuu yksinkertaiseen kysymykseen: kuinka todennäköisesti suosittelisit meitä ystävällesi tai kollegalle?

Net Promoter Scoren (NPS) avulla yrityksesi voi määrittää asiakastyytyväisyyden tasoa ja parantaa sen menestystä tulevaisuudessa.

Hyödyntämällä NPS:ää yrityksesi voi seurata ja analysoida asiakastyytyväisyyttä ja määrittää asiakasuskollisuuden astetta. Tulokset antavat arvokasta tietoa, mikä auttaa tunnistamaan mahdolliset heikkoudet sekä mullistamaan yrityksesi toimintaa ja parantamaan sen menestystä.

Yrityksen menestyksen mittari

Net Promoter Score (NPS) on mittari, joka auttaa ennustamaan yrityksen menestystä. Se heijastaa asiakkaiden uskollisuutta ja halukkuutta suositella yritystä, mikä on merkittävä indikaattori sen tuottoisuudelle.

 • NPS: n avulla voidaan ennustaa asiakaspalautteen perusteella yrityksen mahdolliset menestyksen ja tappion hetket.
 • NPS toimii tuottoisuuden indikaattorina mittaamalla asiakastyytyväisyyttä ja jälleenmyynti-intention tasoa.
 • Suuri NPS-lukema kertoo korkeasta asiakasuskollisuudesta, mikä usein johtaa suurempaan tuottoisuuteen.

Kuinka NPS lasketaan

NPS lasketaan helposti, mutta systemaattisesti: ensin kerätään asiakkailta palautetta, jonka pohjalta lasketetaan suosittelijoiden ja kriitikoiden osuudet, jotka sitten vähennetään toisistaan.

 1. Kerää asiakkailta palautetta, esimerkiksi nettikyselyllä.
 2. Luokittele vastaukset suosittelijoihin (arvosana 9-10), passiivisiin (arvosana 7-8) ja kriitikoihin (arvosana 0-6).
 3. Laske suosittelijoiden ja kriitikoiden prosenttiosuudet.
 4. Vähennä lopuksi kriitikoiden prosenttiosuus suosittelijoiden prosenttiosuudesta. Saatu luku on yrityksen NPS.

NPS:n merkitys asiakastyytyväisyyden mittaamisessa

NPS on merkittävä työkalu asiakastyytyväisyyden parantamisessa, auttaen yrityksiä tunnistamaan alueet, joita parantamalla voidaan saavuttaa parempia asiakaskokemuksia. NPS:n hyödyntäminen asiakaskokemuksen parantamisessa auttaa myös luomaan asiakasuskollisuutta ja -arvostusta.

Miksi asiakastyytyväisyys on tärkeää

Asiakastyytyväisyys on elintärkeää yrityksen kasvulle, kannattavuudelle ja pitkäaikaiselle menestykselle. Tyytyväiset asiakkaat ovat usein uskollisia, suosittelevat yritystä muille ja sallivat yrityksen tehdä mahdollisia virheitä.

 • Asiakastyytyväisyys on merkittävä tekijä yrityksen maineessa ja imagossa.
 • Tyytyväiset asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän tuotteista tai palveluista.
 • Asiakastyytyväisyyden avulla voidaan luoda pitkäkestoista, voittoa tuottavaa asiakasuskollisuutta.
 • Tyytyväiset asiakkaat suosittelevat yritystä muille, mikä voi tuoda uusia asiakkaita ilman lisämarkkinointikuluja.
 • Investointi asiakastyytyväisyyteen parantaa asiakashallintaa ja siten yrityksen kannattavuutta.

Miten NPS auttaa mittaamaan asiakastyytyväisyyttä

Net Promoter Score (NPS) on tehokas työkalu, jonka avulla voidaan mittaa asiakastyytyväisyyttä objektiivisesti ja yksinkertaisesti. Se tarjoaa selkeän numeerisen indeksin asiakkaidesi tyytyväisyydestä.

NPS auttaa saamaan rehellistä ja suoraa palautetta asiakkailta antamalla heille mahdollisuuden ilmaista heidän kokemuksensa 0-10 asteikolla. Tämä palautteen keräämisen muoto antaa asiakkaalle vapauden arvioida koettua palvelua ilman rajoituksia.

NPS:n avulla yritykset voivat tehdä nopeita ja täsmällisiä päätöksiä perustuen suoraan asiakaskokemukseen, auttaen näin parantamaan asiakaspalvelua ja edistämään yrityksen kasvua.

Miten NPS vaikuttaa yrityksen menestykseen

NPS:n ytimessä on ajatus siitä, kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelevat yrityksesi tuotteita tai palveluita. Korkea NPS-luku voi siis tuoda merkittäviä etuja kilpailussa uusista asiakkaista.

Toisaalta, negatiivinen palaute opastaa sinua tunnistamaan haasteita ja mahdollisuuksia yrityksesi kehittämiseksi. Parhaimmillaan, NPS on työkalu, joka auttaa optimoimaan asiakaskokemusta ja siten kasvattaa yrityksesi menestystä pitkällä aikavälillä.

Asiakkaan suosittelun vaikutus uusasiakashankintaan

Asiakkaan suositukset ovat tehokas tapa kasvattaa yrityksesi uusasiakaskuntaa, sillä suomalaiset uskovat usein enemmän henkilökohtaisiin suosituksiin kuin mainoksiin. Kun tyytyväinen asiakas suosittelee yritystäsi, heidän verkostonsa on taipuvaisempi valitsemaan palvelusi.

Asiakassuositukset ovat valtavan voimakkaita uusasiakashankinnassa. Positiivinen suositus luo luottamusta ja kiinnostusta yritystäsi kohtaan, mikä puolestaan johtaa lisääntyneeseen uusasiakaskuntaan ja kasvuun. NPS auttaa sinua mittaamaan tätä suosittelun voimaa.

Asiakaspalautteen hyödyntäminen kehitystoimenpiteissä

NPS:n avulla kerätty asiakaspalaute antaa arvokkaan työkalun yrityksen jatkuvaan kehittämiseen. Palaute paljastaa ne alueet, joissa on parantamisen varaa ja jotka vaativat välittömiä toimenpiteitä.

Kerätty asiakaspalaute ohjaa kehitystoimenpiteiden optimointia. Asiakkaan näkökulmasta katsottuna konkreettiset muutokset palvelussa tai tuotteen ominaisuuksissa voivat parantaa asiakastyytyväisyyttä ja siten nostaa NPS-lukemaa.

NPS:n parantaminen ja optimointi

Strategioiden luominen ja hyödyntäminen NPS:n kehittämiseksi on avain yrityksen potentiaalin täysimääräiseen hyödyntämiseen. Esimerkkejä näistä strategioista ovat järjestelmälliset asiakaspalautekyselyt ja tyytymättömien asiakkaiden ongelmien nopea ja tehokas ratkaiseminen.

NPS:n optimoinnissa on tärkeää ymmärtää kyseinen tieto ja käyttää oikeita tekniikoita. Data-analyysin ja oikeanlaisen viestinnän avulla voidaan määrittää parannuksen kohteet, kehittää sopivat toimenpiteet ja siten parantaa asiakaskokemusta ja NPS-lukemaa.

Kuinka nostaa NPS-lukemaa

Asiakaskokemusta parantamalla voit kasvattaa NPS-lukuasi. Tärkeää on aktiivisesti kuunnella ja toimia asiakaspalautteen mukaisesti, osoittaen, että yrityksesi arvostaa asiakkaidensa mielipiteitä.

NPS:n lisääminen voi auttaa parantamaan asiakasuskollisuutta. Asiakkaat, jotka ovat tyytyväisiä yrityksen tarjoamaan kokemukseen, ovat todennäköisemmin pysyviä asiakkaita ja suosittelevat yritystä myös muille.

Yhteenvetona, NPS:n parantaminen edellyttää jatkuvan palautekanavan luomista asiakkaiden ja yrityksen välille. Asiakkaan äänen kuunteleminen ja asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen on avain korkean NPS-luvun saavuttamiseen.

Yhteenveto: NPS:n merkitys menestykselle

NPS:n avulla yritys voi puuttua aktiivisesti olemassa oleviin ongelmiin ja parantaa palvelutasojaan. Asiakkaan suorat palaute auttavat kohdentamaan kehitystoimenpiteitä oikein ja siten parantamaan kokemusta.

Korkea NPS-lukema on usein merkki siitä, että yritys on kyennyt luomaan asiakkailleen positiivisia kokemuksia. Nämä asiakkaat ovat todennäköisemmin valmiita suosittelemaan yrityksen tuotteita tai palveluita, mikä auttaa kasvattamaan liiketoimintaa.

Yrityksen kannattavuuden ja korkean NPS-lukeman välillä on yhteys. Asiakkaat, jotka antavat korkean NPS-pistemäärän, ovat todennäköisesti uskollisia brändille, mikä tarkoittaa, että he ovat todennäköisesti jatkuvia asiakkaita ja luovat siten liikevaihtoa yritykselle.

fiFinnish