Prospekti vai liidi – kumpi on tärkeämpi?

prospekti vai liidi

Prospekti ja liidi ovat molemmat tärkeitä termejä yritysmaailmassa, mutta kumpi niistä onkaan tärkeämpi? Tämän blogikirjoituksen avulla selvitämme näiden termien merkityksen, prospektin hankinnan sekä liidin jalostuksen. Lue eteenpäin saadaksesi selvyyden siitä, mikä näistä kahdesta käsitteestä ansaitsee enemmän huomiota yrityksesi markkinointistrategioissa.

Määritelmät

Prospekti ja liidi ovat kaksi tärkeää käsitettä yritysten markkinoinnissa. Prospekti viittaa potentiaaliseen asiakkaaseen, joka on osoittanut kiinnostusta yrityksen tuotteita tai palveluita kohtaan. Liidi puolestaan on konkreettinen myyntimahdollisuus, joka on edennyt myyntiprosessissa tietylle tasolle. Näiden käsitteiden ymmärtäminen auttaa yrityksiä keskittymään oikeisiin toimenpiteisiin ja saavuttamaan parempia tuloksia.

Yksi tärkeä käsite yritysten markkinoinnissa on prospekti, joka viittaa potentiaaliseen asiakkaaseen. Prospekteilla voi olla suuri merkitys uuden liiketoiminnan luomisessa.

Yrityksille on tärkeää pitää mielessä molempien käsitteiden merkitys markkinoinnissaan. Prospektit ovat potentiaalisia asiakkaita, jotka voivat tuoda uutta liiketoimintaa yritykselle. Liidit taas edustavat jo pidemmälle kehittyneitä myyntimahdollisuuksia, joista voi odottaa konkreettisia kauppoja ja lisätuloja. On tärkeää asettaa selkeitä kriteerejä sekä prospekteille että liideille, jotta resurssit voidaan suunnata tehokkaasti ja parhaalla mahdollisella tavalla kasvattamaan yrityksen myynnin volyymiä samalla kun tehostetaan markkinointitoimenpiteitä.

Prospekti

Prospekti on vasta kartoitettu ja kontaktoimaton yhteystieto. Se voi olla esimerkiksi potentiaalisen asiakkaan sähköpostiosoite tai puhelinnumero, joka on kerätty markkinointikampanjan tai verkkosivujen kautta. Prospektia voi pitää lähtökohtana myyntiprosessissa, mutta se ei vielä tarkoita konkreettista myyntimahdollisuutta. Prospektit ovat kuitenkin arvokkaita, koska ne edustavat potentiaalisia asiakkaita, joilla voi olla kiinnostusta yrityksen tarjoamia tuotteita tai palveluita kohtaan.

Liidi

Liidi on yritykselle arvokkaampi kuin pelkkä prospekti. Prospekti tarkoittaa potentiaalista asiakasta, kun taas liidi on jo konkreettisempi kontakti, joka täyttää tietyt kriteerit. Liidin avulla yritys voi keskittyä tehokkaammin asiakkaiden hankintaan ja myynnin kasvattamiseen. Laadukas liidi tuo enemmän tulosta kuin suuri määrä prospekteja, ja se auttaa rakentamaan pitkäaikaisia asiakassuhteita. Siksi kannattaa panostaa aktiivisesti laadukkaisiin liideihin eikä vain kerätä massoittain prospekteja ulkoapäin.

Prospekti vs. Liidi

Prospekti ja liidi ovat molemmat tärkeitä myynnin kannalta, mutta niillä on eroja. Prospekti kuvaa potentiaalista asiakasta, kun taas liidi on jo kontakti yritykseen. Vaikka prospektit voivat olla laajemmassa määrin potentiaalisia asiakkaita, liidit ovat konkreettisempia ja lähempänä ostovalmiutta. Onkin tärkeää panostaa sekä prospektoinnin että liidien hankintaan ja kehittämiseen saadaksemme parhaan mahdollisen tuloksen myynnissämme.

Prospekteja tarvitaan uusien mahdollisten asiakkaiden löytämiseen ja markkinointitoimenpiteiden suunnittelun pohjaksi. Liidejä puolestaan voi pitää arvokkaampina, sillä ne edustavat jo konkreettisia kiinnostuneita henkilöitä yrityksen tuotteisiin tai palveluihin. Jotta myyntiprosessi etenee tehokkaasti kohti kauppaa, on tärkeää seurata aktiivisesti sekä prospektien että liidien etenemistä sales funnelissa.

Mikä on prospektin ja liidin ero?

Yrityksen kannalta on tärkeää ymmärtää, että prospekti ja liidi eivät ole synonyymejä. Prospekti viittaa potentiaaliseen asiakkaaseen, joka täyttää tietyt kriteerit yrityksen kohderyhmän suhteen. Liidillä puolestaan tarkoitetaan potentiaalista asiakasta, jolla on jo osoitettua kiinnostusta yrityksen tarjoamaa tuotetta tai palvelua kohtaan. Ero näiden käsitteiden välillä korostaa sitä, että kun yritys arvioi myyntimahdollisuuksiaan, se ei voi pelkästään keskittyä prospekteihin vaan myös niihin liideihin, jotka todella ovat valmiita etenemään ostoprosessissa.

On tärkeää muistaa erottaa toisistaan ne potentiaaliset asiakkaat (prospektit), jotka täyttävät vain peruskriteerit ja ne (liidit), jotka ovat aktiivisesti ilmaisseet kiinnostuksensa tuotetta tai palvelua kohtaan. Tehokas myyntistrategia huomioi molemmat ryhmät ja panostaa resursseja niille kontakteille ja tilanteisiin, joissa on suurempi todennäköisyys saada aikaan kauppa. Näin varmistetaan parhaat mahdolliset tulokset sekä liiketoiminnalle että asiakkaille.

Merkitys

Prospekti ja liidi ovat molemmat tärkeitä yrityksen myyntiprosessissa, mutta niiden merkitys voi vaihdella riippuen yrityksen strategiasta ja resurssien saatavuudesta. Prospektit tarjoavat laajan potentiaalisen asiakaskunnan, joka voidaan kohdistaa markkinointikampanjoiden avulla. Liidit taas edustavat konkreettisempia myyntimahdollisuuksia, joilla on paremmat mahdollisuudet etenemiseen ostoprosessissa.

Tehokkaassa myyntistrategiassa hyödynnetään sekä prospekteja että liidejä. Prospektoinnin avulla luodaan tietoisuutta yrityksestä ja sen tarjoamista tuotteista tai palveluista laajalle potentiaaliselle asiakaskunnalle. Tämän lisäksi panostetaan niihin kontakteihin, jotka täyttävät liidin kriteerit ja osoittavat kiinnostusta yrityksen tuotteita tai palveluita kohtaan. Näin saadaan aikaan tehokas tasapaino yleisen näkyvyyden luomisen ja konkreettisten myyntimahdollisuuksien hyödyntämisen välillä.

Tärkeys

 • Prospektit auttavat yritystä laajentamaan asiakaskuntaa ja luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
 • Liidit ovat potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa yrityksen tuotteisiin tai palveluihin.

Ero:

 • Prospekti on potentiaalinen asiakas, johon ei ole vielä otettu suoraa yhteyttä.
 • Liidi on prospekti, joka on jo ilmaissut kiinnostuksensa yritykseen esimerkiksi täyttämällä verkkolomakkeen tai ottamalla yhteyttä myyntitiimiin.

Prospektin hankinta

Laadukas prospekti on yrityksen menestyksen kannalta olennainen. Prospektin avulla voidaan tavoittaa potentiaaliset asiakkaat ja kasvattaa myyntiä merkittävästi. Tärkeintä on kohdentaa prospektille relevanttia sisältöä ja seurata sen vaikutusta, jotta parhaat liidit saadaan mukaan myynnin putkeen.

Onnistunut prospektien hankinta edellyttää tehokkaita menetelmiä ja käytännön osaamista. Markkinointistrategian suunnittelussa kannattaa hyödyntää erilaisia lähestymistapoja, kuten sähköpostimarkkinointi, hakukonemainonta tai sosiaalisen median kampanjat. Parhaiten tuloksia saavutetaan testaamalla erilaisia kanavia ja optimoimalla niiden toimivuutta jatkuvasti.

Menetelmät

Kylmäsoitot ja -sähköpostit

 • Tavoita potentiaaliset asiakkaat suoraan puhelimitse tai sähköpostitse
 • Kohdenna viestintä huolellisesti ja personoi viesti vastaanottajan tarpeiden mukaan

Verkkomainonta ja sosiaalisen median markkinointi

 • Hyödynnä tehokkaasti verkkomainonnan kanavia, kuten Google-mainoksia tai bannerimainontaa
 • Rakenna vahva läsnäolo sosiaalisessa mediassa ja tavoita uusia asiakkaita esimerkiksi Facebookissa tai Instagramissa

Osallistuminen messuille ja tapahtumiin

 • Näy alan tapahtumissa ja hanki uusia kontakteja kasvokkain
 • Järjestä esityksiä tai työpajoja, joilla voit antaa arvoa osallistujille

Yritystietolistat

 • Erilaisia yritystietolistoja voi ostaa eri palveluntarjoajilta
 • Helppo tapa saada runsaasti yhteystietoja
 • Usein listat voi filtteröidä esimerkiksi toimialojen ja liikevaihdon mukaan tarkemmaksi kohderyhmäksi

Parhaat käytännöt

Laadukkaan sisällön tuottaminen houkuttelevilla tarjouksilla edistää prospektien muuttumista liideiksi. Kun tarjoat asiakkaille arvokasta tietoa ja samalla houkuttelet heitä hyödyntämään palveluitasi tai tuotteitasi, heidän kiinnostuksensa kasvaa merkittävästi.

Yhteistyö kumppaneiden kanssa liidien jakamiseksi on tehokas tapa laajentaa potentiaalisten asiakkaiden verkostoa. Kun teet yhteistyötä luotettavien ja relevanttien kumppaneiden kanssa, voitte jakaa toistenne liidejä ja siten hyötyä molemminpuolisesti uusista mahdollisuuksista.

Tietoinen seuranta ja jatkuvan oppimisen prosessin luominen auttaa optimoimaan markkinointistrategiaasi. Analysoimalla tuloksia säännöllisesti saat arvokasta tietoa siitä, mitkä keinot ovat tehokkaimpia prospektien muuttamisessa liideiksi. Tämän tiedon perusteella voit kehittää strategiasi entistä paremmaksi jatkuvasti oppivan organisaation tavoin.

Liidin jalostus

Liidien laadun parantaminen on tärkeää myynnin tehokkuuden kannalta. Yrityksen tulisi keskittyä prospektien valikointiin ja kohdennettuun viestintään, jotta saavutetaan parempia myyntituloksia.

Tehokkaat työkalut, kuten CRM-järjestelmät ja markkinoinnin automaatio, auttavat jalostamaan liidejä. Näiden avulla voidaan kerätä tietoa potentiaalisista asiakkaista ja seurata heidän toimintaansa, mikä mahdollistaa personoidun viestinnän ja paremman konversioasteen.

Liidien jalostus on olennainen osa myynnin prosessia. Laadukkaiden liidien hankkiminen oikeilla työkaluilla edesauttaa yrityksen menestystä.

Prosessi

Prosessin aikana yrityksen tulee tarkkaan analysoida ja arvioida prospektien laatu ennen kuin ne muutetaan liideiksi. Prosessin tulisi sisältää yksityiskohtainen kartoitus, luotettavien työkalujen käyttö sekä jatkuvaa seurantaa ja päivityksiä.

Tämän vaiheen onnistuminen on välttämätöntä varmistaakseen, että yritys keskittyy oikeisiin potentiaalisiin asiakkaisiin ja pystyy hyödyntämään kaikki myyntimahdollisuudet tehokkaasti.

Työkalut

1. Prospektien analysointi: Käytä CRM-järjestelmääsi tarkkailemaan prospektien käyttäytymistä ja segmentoimaan niitä tehokkaammin.

2. Automaatio-ohjelmisto: Hyödynnä automaatiotyökaluja, kuten sähköpostikampanjoita ja chatboteja, jotta voit hoitaa potentiaalisten asiakkaiden kanssa kommunikoinnin tehokkaasti ja personoidusti.

Kumpi on tärkeämpi?

Kumpi on tärkeämpi – prospekti vai liidi? Riippuu yrityksen tavoitteista. Jos haluat nopeita tuloksia ja kasvua, kannattaa panostaa liidien generointiin. Toisaalta, jos pitkän tähtäimen menestys on ensisijainen tavoite, niin prospektoinnilla voi olla suurempi vaikutus myynnin laatuun ja asiakassuhteiden kestävyyteen.

Riippuu tavoitteista

Laajentumistavoite: Jos yrityksen tavoitteena on laajentaa toimintaansa uusille markkinoille, prospektit ovat tärkeitä. Prospekteista saadaan potentiaalisia asiakkaita ja mahdollisuus avaamaan uusia myyntikanavia.

Markkinointitavoite: Mikäli keskeisenä tavoitteena on kasvattaa brändin tunnettuutta ja houkutella uusia asiakkaita, liidien merkitys korostuu. Liidien avulla voidaan luoda pitkäkestoisempia suhteita asiakkaisiin sekä rakentaa vahvempaa brändiuskollisuutta.

Myynnin kasvutavoite: Kun yrityksen prioriteettina on kasvattaa myyntiään ja saavuttaa tulostavoitteet, molemmat – prospektit ja liidit – ovat elintärkeitä. Prospektoinnilla löydetään potentiaalisten asiakkaiden joukko, kun taas liidinhallinta auttaa muuttamaan nämä mahdollisiksi kaupoiksi.

Yritykselle sopivan strategian valinnassa huomioon otettava tekijöitä voivat olla tuotevalikoima tai palvelutarjonta, resurssien saatavuus sekä markkinoiden kilpailutilanne.

Yhteistyö

Myynti- ja markkinointiosaston yhteistyö on avain menestykseen. Tavoitteiden saavuttamiseksi tiivis yhteistyö eri osastojen välillä on välttämätöntä. Asiakasrajapinnan ja myynnin vuorovaikutus auttaa luomaan tehokkaampia myyntistrategioita sekä paremman asiakaskokemuksen. Johtoryhmän sitoutuminen varmistaa, että kaikki osapuolet ovat mukana ja jakavat samat tavoitteet

fiFinnish