Puhelinmyyjän rooli ja toiminta yrityksessä

puhelinmyyjä

Oletko koskaan miettinyt, mikä rooli puhelinmyyjällä on yritystoiminnassa? Puhelinmyyjä on henkilö, joka työskentelee yrityksen palveluksessa ja vastaa puhelimitse tapahtuvasta myynnistä ja asiakaspalvelusta. Heidän tehtävänään on ottaa yhteyttä potentiaalisiin asiakkaisiin, esitellä tuotteita tai palveluita ja pyrkiä saamaan myyntiä aikaan. Puhelinmyyjän tärkeimpiin taitoihin kuuluu hyvä vuorovaikutus- ja neuvottelutaito sekä kyky kuunnella asiakasta ja tarjota ratkaisuja heidän tarpeisiinsa. Työprosessiin kuuluu usein myös asiakastietojen tallentaminen ja raportointi myyntituloksista. Puhelinmyyjän rooli on siis merkittävä osa yrityksen myyntiprosessia ja menestystä.

Mikä on puhelinmyyjä?

Puhelinmyyjä on henkilö, joka ottaa puhelimitse yhteyttä potentiaalisiin asiakkaisiin ja myy yrityksen tuotteita tai palveluita. Roolissaan hän on portinvartija, joka linkittää yrityksen ja asiakkaan toisilleen. Puhelinmyynnin ala on muuttunut paljon vuosien saatossa, teknologian kehittyessä ja kuluttajien tietoisuuden kasvaessa. Tämä on johtanut siihen, että myyjien on täytynyt sopeutua muutoksiin parhaalla mahdollisella tavalla saavuttaakseen myyntitavoitteensa.

Puhelinmyyjän rooli yrityksen toiminnassa

Puhelinmyyjän toiminta on merkittävä tekijä yrityksen liiketoiminnassa. He eivät ainoastaan myy tuotteita tai palveluja, vaan luovat arvokkaita asiakassuhteita, jotka lisäävät yrityksen liiketoiminnan kestävää kasvua.

Puhelinmyyjän rooli ei rajoitu vain myyntiin, he myös vahvistavat yrityksen brändiä ja auttavat räätälöimään tuotteita ja palveluja asiakkaiden tarpeisiin.

Puhelinmyyjällä on tärkeä rooli myös yrityksen markkinointistrategiassa. He antavat reaaliaikaista palautetta asiakkaiden tarpeista ja toiveista, mahdollistaen siten räätälöidymmat tuotteet ja palvelut, ja samalla vahvistavat yrityksen brändiä markkinoilla.

Puhelinmyyjän tehtävät

Puhelinmyyjän keskeisenä tehtävänä on saavuttaa myyntitavoitteet ja edistää yrityksen kasvua. Hän toimii tärkeänä lenkkinä asiakashankinnassa, ohjaa potentiaalisia asiakkaita ostoprosessin läpi ja ylläpitää asiakassuhdetta.

 • Myynnilliseen tavoitteeseen pyrkiminen
 • Potentiaalisten asiakkaiden kontaktointi ja heidän ohjaaminen ostoprosessin läpi
 • Kärsivällisyys kohdata kieltäviä vastauksia asiakkailta
 • Asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden ymmärtäminen
 • Asiakassuhteen ylläpito ja jälkimarkkinointi

Millaisia taitoja puhelinmyyjä tarvitsee?

Puhelinmyyjän taitoja analysoidessa korostuu erityisesti hyvä kommunikointitaito. Sen avulla hän pystyy selkeästi ja ymmärrettävästi esittämään tuotteen tai palvelun edut, herättämään asiakkaan kiinnostuksen ja luomaan luotettavan yhteyden asiakkaaseen. Kommunikointitaidot ovat siis välttämättömiä myynnin onnistumisen kannalta.

Hyvä kommunikointitaito

Hyvä kommunikointitaito on elintärkeä ominaisuus puhelinmyyjälle. Onnistunut kommunikaatio ei ole pelkästään yksinkertaista keskustelua; sen on oltava selkeää, tehokasta, ja miellyttävää molemmille osapuolille.

 • Puhelimessa kommunikoiminen vaatii omat taitonsa. Saattaa olla hyödyllistä harjoitella puhelinkeskusteluja etukäteen muiden ihmisten kanssa.
 • Äänenpainon ja puheen nopeuden säätely auttaa luomaan miellyttävän ja rauhoittavan ilmapiirin.
 • Keskustelua on hyvä höystää sopivalla huumorilla, mutta sen kanssa pitää olla tarkkana, jotta se ei vaikuta epäammattimaiselta.
 • Hyvä kysymysten esittäminen auttaa ymmärtämään asiakkaan tarpeita ja toiveita paremmin.
 • Kommunikointitaitoja voi kehittää ottamalla aktiivisesti palautetta vastaan ja käymällä läpi aiemmin tekemiäsi puheluita.

Kuuntelemisen ja ongelmanratkaisun taidot

Kuuntelemisen ja ongelmanratkaisun taidot ovat keskeisiä puhelinmyyjälle. Nämä taidot antavat myyjälle kyvyn käsittää asiakkaan tarpeet syvällisesti ja löytää tehokkaita ratkaisuja niihin.

 • Kuuntelemistaito auttaa puhelinmyyjää tunnistamaan asiakkaan tarpeet ja paremmin vastaamaan niihin
 • Ongelmanratkaisutaito mahdollistaa asiakkaan tarpeisiin sopivien tuotteiden tai palveluiden löytämisen
 • Hyvä kuuntelija pystyy reagoimaan ja reagoimaan asiakkaan huolenaiheisiin ja kysymyksiin oikein

Itsevarmuus ja motivaatio

Itsevarmuus ja motivaatio ohjaavat puhelinmyyjän päivittäistä työtä. Kun puhelinmyyjä on itsevarma ja motivoitunut, hän kykenee lähestymään asiakkaita luottavaisesti, ratkaisemaan haasteita ja saavuttamaan myyntitavoitteensa.

Itsevarmuuden ja motivaation puuttuminen voi kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti puhelinmyynnin tuloksiin. Asiakkaat voivat havaita myyjän epävarmuuden tai innottomuuden, mikä voi heikentää heidän luottamustaan yritykseen ja vähentää myyntimahdollisuuksia.

Siksi on tärkeää, että yritykset investoivat puhelinmyyjänsä itsevarmuuden ja motivaation kehittämiseen. Tähän voi kuulua koulutusta, mentorointia, kannustavia kannustimia tai työympäristön laadun parantamista.

Miten puhelinmyyjä toimii?

Puhelinmyyjän työpäivä koostuu lähinnä puheluista, jotka on suunniteltu edistämään myyntiä tai luomaan asiakkaan kanssa suhdetta. Hän aloittaa keskustelun, esittää tuotteen tai palvelun, sulkee kaupan ja hoitaa jälkimarkkinointia.

Puhelinmyyjän työprosessi alkaa asiakkaan tarpeiden tunnistamisesta, tarjotun ratkaisun esittelyistä, mahdollisten vastaväitteiden käsittelystä, myyntiin saakka ja sitoutuneen asiakkaan hoitamista loppuun saakka. Nämä toimet edellyttävät strategista suunnittelua ja taitavaa viestintää.

Asiakaspolun ymmärtäminen

Asiakaspolun ymmärtäminen on puhelinmyyjälle elintärkeää. Jokaisella asiakkaalla on oma matkansa ostajan polulla, ja myyjän pitää osata tunnistaa, missä vaiheessa matkaa hän on.

Kun puhelinmyyjä ymmärtää asiakaspolun, hän voi räätälöidä lähestymistapansa palvelemaan asiakasta paremmin ja näin ollen parantaa myyntituloksia. Tuntemalla asiakkaan tilanteen, hän pystyy myös arvioimaan, mihin kipupisteeseen tuotetta tai palvelua tulisi tarjota.

Puhelinkeskustelun aloittaminen ja luominen

Aloittaaksesi puhelinkeskustelun tehokkaasti puhelinmyynnissä, on olennaista valmistautua huolella. Puhelinmyyjän tulisi olla tietoinen yrityksen tuotteista tai palveluista ja on tärkeää pystyä herättämään keskustelukumppanin mielenkiinto heti ensi sanoista alkaen.

Tehokkaan puhelinkeskustelun luominen myyntitarkoituksiin vaatii paitsi hyvää tuotetietämystä, myös kykyä kuunnella asiakasta. Jos puhelinmyyjä ymmärtää asiakkaan tarpeet ja toiveet, hän pystyy esittämään tuotteet tai palvelut houkuttelevalla tavalla.

Puhelinkeskustelun pitäisi olla vuoropuhelua, jossa molemmat osapuolet ovat aktiivisesti mukana. Painostamisen sijaan, myyjän tulisi tarttua mahdollisuuksiin rakentaa luottamusta ja suhdetta asiakkaaseen, mikä on yksi avaintekijöitä puhelimessa tehtävää myyntiprosessia.

Tuotteen tai palvelun myynti

Puhelinmyyjän on tärkeää korostaa tuotteen tai palvelun tarpeellisuutta potentiaaliselle asiakkaalle. Tämä auttaa asiakasta ymmärtämään tuotteen tai palvelun arvon ja kohdistamaan sen oman arkielämän tai yritystoiminnan tarpeisiin. Näin luodaan myönteisiä suhteita sekä tukea myynnille.

Puhelinmyyjä voi käyttää tunneälyä myynnissä ymmärtämällä paremmin asiakkaan tarpeita ja toiveita. Voimakkaan äänenkäytön, empaattisuuden, ja reagoinnin asiakkaan tunteisiin avulla, myyjä voi luoda vahvemman yhteyden asiakkaaseen ja parantaa myyntituloksia.

Tunneälyn hyödyntäminen myynnissä mahdollistaa myös paremman yhteisymmärryksen luomisen asiakkaan tarpeista. Se auttaa puhelinmyyjää ehdottamaan juuri sellaista tuotetta tai palvelua, minkä asiakas kokee hyödylliseksi ja arvokkaaksi, mikä puolestaan parantaa myyntituloksia.

Sopimuksen tekeminen ja jälkimarkkinointi

Tehokkaan sopimuksen tekemiseen puhelinmyyjän keskeiset tekijät ovat oikea-aikaisuus, asiakkaan tarpeiden ymmärrys ja vakuuttavuus. Puhelinmyyjän on kyettävä näkemään tilaisuus tehdä sopimus ja hyödyntää se taitavasti.

Jälkimarkkinointi on avain pitkäaikaisten asiakassuhteiden luomiseen. Puhelinmyyjän on tärkeää pitää yhteyttä asiakkaaseen kaupan jälkeenkin, tarjota lisätietoja tuotteista tai palveluista ja kysyä asiakkaan tyytyväisyyttä.

Puhelinmyyjän kyky seurata sopimuksen täyttymistä ja olla valmis ratkaisemaan mahdolliset ongelmat viestivät asiakkaalle, että heidät on otettu huomioon. Tämä voi edistää asiakassuhteen kehittämistä pidemmällä aikavälillä.

fiFinnish