Social Selling – miten se voi hyödyttää yritystäsi?

social selling

Tutustu social sellinging, eli suomalaisittain sosiaaliseen myyntiin ja sen hyötyihin yrityksellesi. Kuinka vahvistaa asiakassuhteita, lisätä näkyvyyttä, parantaa tuloksia ja kasvattaa myyntiä. Sosiaalinen myynti on strategia, joka hyödyntää sosiaalisen median kanavia ja verkostoja asiakassuhteiden luomiseen ja vahvistamiseen. Se tarjoaa yrityksellesi mahdollisuuden olla läsnä siellä, missä asiakkaasi ovat ja rakentaa luottamusta heidän kanssaan.

Mitä on sosiaalinen myynti?

Sosiaalinen myynti yhdistää sosiaalisen median voiman yhteisöllisyyteen, vuorovaikutukseen ja tiedon jakamiseen myymällä tavalla. Tämä strategia vie perinteisen myynnin askeleen pidemmälle keskittymällä vahvemmin asiakassuhteisiin ja vuoropuheluun.

Sosiaalinen myynti edistää merkityksellistä, pitkäaikaista yhteyttä asiakkaan kanssa keskittymällä vuorovaikutukseen ja tiedon jakamiseen.

Sosiaalinen myynti sisältää elementtejä, kuten kuuntelua, verkostoitumista, arvonluontia ja sisällön jakamista. Näiden toimintojen avulla yritykset voivat kohdata asiakkaitaan siellä, missä he ovatkin, ja muodostaa merkityksellisiä, pitkäaikaisia suhteita.

Social Selling – Sosiaalisen myynnin määritelmä

Sosiaalinen myynti määritellään prosessiksi, jossa hyödynnetään sosiaalisen median alustoja suorien myyntitavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä voi sisältää erilaisia aktiviteetteja, kuten potentiaalisten asiakkaiden tunnistamisen, heihin yhteyden ottamisen ja heidän kanssaan vuorovaikutuksen käymisen sosiaalisen median kautta.

Termi ’sosiaalinen myynti’ viittaa siihen, että myyjät käyttävät sosiaalisen median kanavia yhteydenpitoon nykyisten asiakkaiden kanssa sekä uusien asiakkaiden hankintaan. Sosiaalinen myynti ei rajoitu vain myyntiin, vaan myös tukee brändin kehittämistä ja asiakassuhteiden luomista.

Sosiaalinen myynti on moderni lähestymistapa perinteiseen myyntiin, joka hyödyntää nykyteknologiaa parempiin tuloksiin. Sosiaalinen myynti keskittyy enemmän vuorovaikutukseen ja asiakkaiden sitouttamiseen tarjoamalla heille arvoa, etenkin sosiaalisen median avulla.

Sosiaalisen myynnin tarkoitus

Sosiaalisen myynnin keskeinen tarkoitus on vahvistaa asiakassuhteita ja lisätä myyntiä tarjoamalla arvoa yleisöllesi sosiaalisten medioiden kautta. Se auttaa rakentamaan luottamusta ja lisäämään yrityksen näkyvyyttä.

Hyödyntämällä sosiaalista myyntiä, yritykset voivat edistää monia tavoitteitaan. On kyse sitten uusasiakashankinnasta, asiakaspalvelun laadun parantamisesta tai bränditietoisuuden kasvattamisesta, sosiaalinen myynti on tehokas väline tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sosiaalisen myynnin erot perinteiseen myyntiin

Sosiaalista myyntiä verrattuna perinteiseen myyntiin, sen keskiössä on suoraa vuorovaikutusta, luottamuksen rakentamista ja suhteiden luomista. Se ei keskity niinkään tuotteen tai palvelun myyntiin, vaan sen sijaan asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen ja ratkaisujen tarjoamiseen.

Yksi tärkeä syy valita sosiaalinen myynti perinteisen sijaan on uusien, nuorempien ostajakohorttien tavoittaminen. He tällä hetkellä viettävät huomattavan paljon aikaa verkossa ja ovat alttiita sosiaalisen median kautta lähetetyille myyntiviesteille.

Lisäksi sosiaalinen myynti mahdollistaa suoran ja reaaliaikaisen viestinnän asiakkaiden kanssa. Tämä antaa yritykselle mahdollisuuden reagoida nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin ja asiakastarpeisiin, mikä ei olisi mahdollista perinteisen myynnin kautta.

Miten sosiaalinen myynti voi hyödyttää yritystäsi?

Sosiaalinen myynti voi parantaa yrityksesi tuloksia monin tavoin. Se voi lisätä myyntimahdollisuuksia, parantaa asiakassuhteita, kasvattaa näkyvyyttä ja bränditietoisuutta, tarjota kustannustehokkaan markkinointivälineen ja auttaa erottumaan kilpailijoista. Se voi myös tehostaa myyjien toimintaa ja tarjota arvokasta tietoa sekä markkinoinnin että tuotekehityksen tueksi.

Sosiaalisen myynnin käyttöönotto edellyttää suunnitelmallisuutta. Määrittele ensin tavoitteet, laadi suunnitelma, kouluta myyntihenkilöstöä, valitse juuri yrityksesi tarpeisiin sopivat sosiaalisen median alustat ja aseta mittareita tulosten mittaamiseksi. Sosiaalinen myynti voi olla merkittävä kilpailuetu, kunhan sitä käytetään oikein.

Lisää myyntimahdollisuuksia

Sosiaalinen myynti luo uusia mahdollisuuksia yrityksellesi avaamalla ovet verkossa toimivaan asiakaskuntaan, josta voit löytää potentiaalisia ostajia, joita et olisi muuten tavoittanut.

 • Hyödynnä yrityksesi sosiaalisen median profiileja luodaksesi kiinnostusta ja sitoutumista potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa.
 • Käytä sosiaalisen median alustoja kuten LinkedIniä hankkiaksesi tietoa potentiaalisten asiakkaiden toimialasta, yrityksen koosta ja heidän tarpeistaan.
 • Pidä yllä aktiivista dialogia ja tarjoa tietoa tuotteistasi tai palveluistasi sosiaalisen median kautta.
 • Käytä hyväksesi sosiaalisen median analytiikkaa tunnistamaan trendit, joista voi olla hyötyä myyntimahdollisuuksien tunnistamisessa.
 • Hyödynnä esimerkiksi LinkedIn Sales Navigatoria tai vastaavia työkaluja myyntimahdollisuuksien tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi.

Parantaa asiakassuhteita

Sosiaalinen myynti voidaan nähdä työkaluna, joka mahdollistaa paremmat asiakassuhteet. Hyödyntämällä sosiaalista myyntiä, yritykset voivat rakentaa luottamusta ja parantaa asiakaskokemusta.

 • Vahvistaa asiakassuhteita rakentamalla luottamusta jakamalla hyödyllistä sisältöä, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin.
 • Auttaa yrityksiä ymmärtämään asiakkaansa paremmin seuraamalla ja analysoimalla asiakaspalautetta sosiaalisessa mediassa.
 • Mahdollistaa suoran viestinnän asiakkaiden kanssa, mikä auttaa ratkaisemaan heidän ongelmansa viipymättä ja parantamaan palvelun laatua.
 • Tarjoaa mahdollisuuden luoda personoituja ostokokemuksia, jotka vahvistavat asiakassuhdetta.

Lisää näkyvyyttä ja bränditietoisuutta

Sosiaalinen myynti tarjoaa ainutlaatuisen tavan kasvattaa yrityksesi näkyvyyttä ja parantaa bränditietoisuutta. Se mahdollistaa suoran yhteyden rakentamisen potentiaalisiin asiakkaisiin ja paikkaa yrityksesi näkyvästi esille sosiaalisen median kanavissa.

 • Hyödynnä sosiaalisen median alustoja näkyvyyden kasvattamiseen
 • Luo brändiä tukevaa sisältöä sosiaalisessa mediassa
 • Interaktoimalla aktiivisesti seuraajien kanssa
 • Pidä yrityksesi keskustelujen ytimessä
 • Tunnista ja hyödynnä yrityksesi ainutlaatuiset vahvuudet sosiaalisen myynnin strategiassa

Kustannustehokas markkinointimenetelmä

Sosiaalinen myynti on kustannustehokas markkinointimenetelmä, joka voi tuoda merkittävää lisäarvoa yrityksellesi. Sen avulla voit hyödyntää sosiaalisen median alustoja uusien asiakassuhteiden luomiseen ja nykyisten vahvistamiseen vähäisemmillä sijoituksilla verrattuna perinteiseen mainontaan.

 • Mahdollisuus tavoittaa laaja asiakaskunta vähäisellä investoinnilla
 • Rohkaisee suoraa vuorovaikutusta potentiaalisten asiakkaiden kanssa luoden luottamusta ja lisäten asiakasuskollisuutta
 • Mahdollistaa kohdennetun markkinoinnin ja mainonnan, mikä lisää kustannustehokkuutta
 • Nopeat tulokset: kampanjoiden vaikutukset näkyvät usein lähes välittömästi
 • Vähentää tarvetta kalliille mainoskampanjoille ja tapahtumamarkkinoinnille

Auttaa yritystäsi erottumaan kilpailijoista

Hyödyntämällä sosiaalista myyntiä yrityksesi voi erottua kilpailijoista. Sosiaalinen myynti mahdollistaa persoonallisen ja yksilöllisen lähestymistavan, joka tekee yrityksestäsi ainutlaatuisen asiakkaan silmissä.

Sosiaalisen myynnin avulla yrityksesi voi luoda vahvan ja tunnistettavan brändin, joka erottuu kilpailussa. Tämä ei ainoastaan vahvista asiakassuhteita, mutta myös antaa kilpailuetua yrityksellesi.

Parantaa myyjien tehokkuutta

Sosiaalinen myynti voi merkittävästi tehostaa myyntitiimisi toimintaa. Sen avulla myyjäsi voivat rakentaa syvempiä ja tuottavampia suhteita potentiaalisiin asiakkaisiin, jotka tulisivat muutoin unohdetuiksi perinteisissä myynnin menetelmissä.

Lisäksi sosiaalinen myynti voi parantaa myyjiesi tehokkuutta ja sitoutumista. Kun myyjät pystyvät osallistumaan aktiivisesti asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen sosiaalisen median kautta, he kokevat työnsä merkityksellisemmäksi ja ovat sitoutuneempia saavuttamaan myyntitavoitteet.

Antaa arvokasta tietoa markkinoinnille ja tuotekehitykselle

Sosiaalinen myynti on merkittävässä roolissa markkinointi- ja tuotekehitystietojen keräämisessä. Se tarjoaa pääsyn rajattomaan tietomäärään potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden mielipiteistä, käyttäytymisestä, tarpeista ja toiveista.

Myyntihenkilöstön yhteydenotot ja keskustelut asiakkaiden kanssa sosiaalisessa mediassa tuottavat merkityksellisiä tietoja, joita voidaan hyödyntää markkinoinnin suuntaamisessa ja tuotteiden tai palveluiden parantamisessa.

Sosiaalinen myynti voi lisäksi tuoda huomattavaa lisäarvoa markkinointi- ja tuotekehitysstrategioillesi. Sen avulla voit hienosäätää strategioitasi asiakkaidesi tarpeiden ja toiveiden mukaan, mikä puolestaan voi parantaa myyntituloksia ja asiakastyytyväisyyttä.

Miten aloittaa sosiaalisen myynnin hyödyntäminen?

Aloittaaksesi sosiaalisen myynnin strategian yrityksellesi, aseta ensin selkeät tavoitteet. Nämä tavoitteet ohjaavat sosiaalisen myynnin suunnitelman laadintaa ja auttavat määrittämään sen, mitä sosiaalisen median alustoja yrityksesi voisi hyödyntää.

Käytännön vinkkejä sosiaalisen myynnin hyödyntämisessä ovat mm. myyntihenkilöstön kouluttaminen uusissa myyntitekniikoissa, oikeiden sosiaalisen median alustojen valitseminen ja sosiaalisen myynnin mittareiden asettaminen. Nämä mittarit auttavat seuraamaan ja analysoimaan tuloksia ja antavat arvokasta tietoa sekä markkinointiin että tuotekehitykseen.

Tunnista tavoitteet

Sosiaalisen myynnin tavoitteiden asettaminen alkaa yrityksen liiketoimintatavoitteiden ja myyntistrategian tuntemisesta. On tärkeää tunnistaa, mitä yritys haluaa saavuttaa sosiaalisella myynnillä – asiakasuskollisuutta, brändinäkyvyyttä tai uusien myyntimahdollisuuksien löytämistä.

Selkeästi määritetyt tavoitteet ovat sosiaalisen myynnin strategian perusta. Ne auttavat yritystäsi määrittämään, mitkä sosiaalisen median kanavat tuovat parhaat tulokset, minkälainen sisältö herättää kiinnostusta ja kuinka paljon resursseja sosiaaliseen myyntiin sijoitetaan.

Tavoitteet ohjaavat yrityksen sosiaalisen myynnin toimintoja, strategiaa ja tekniikoita. Ne antavat yritykselle suunnan, johon pyrkiä, ja tarjoavat konkreettisen tavan mitata ja seurata sosiaalisen myynnin vaikutuksia yrityksenne menestykseen.

Laadi suunnitelma

Sosiaalisen myynnin suunnitelmaa laatiessa on tärkeää noudattaa hyväksyttyjä best practice -menetelmiä. Näihin kuuluu mm. selkeiden tavoitteiden määrittäminen, oikean kohderyhmän tunnistaminen ja tehokkaan sisältöstrategian luominen.

Tehokas ja voittoa tuottava sosiaalisen myynnin suunnitelma syntyy, kun yritys ymmärtää asiakkaansa, valitsee oikeat alustat ja luo arvoa tuottavaa sisältöä jatkuvasti. Myynnin ja markkinoinnin tiivis yhteistyö on tässä avainasemassa.

Oma sosiaalisen myynnin suunnitelma ei myöskään synny yhdessä yössä. Tarvitaan aikaa, kokeilua ja sitoutumista. On tärkeää pitää mielessä, että jatkuva arviointi ja uudelleenarviointi ovat tärkeä osa tätä prosessia.

Kouluta myyntihenkilöstöä

Sosiaalisen myynnin menetelmien opettaminen myyntihenkilöstölle on välttämätöntä menestykseen. Koulutuksen avulla he oppivat tekemään tehokkaampia myyntiprosesseja, jotka johtavat parempiin tuloksiin.

Sosiaalisen myynnin koulutus ei ole vain investointi myyntihenkilöstöön, se on myös merkittävä lisäarvo koko myyntiorganisaatiolle. Koulutettu henkilöstö osaa hyödyntää sosiaalisen median mahdollisuuksia ja nostaa myyntituloksia uudelle tasolle.

Valitse oikeat sosiaalisen median alustat

Sosiaalisen myynnin toteuttaminen vaatii oikeiden sosiaalisen median alustojen valintaa. Alustat, jotka resonoi parhaiten yrityksenne kohderyhmän kanssa, on ensiarvoisen tärkeää.

Facebook, Instagram, LinkedIn ja Twitter ovat joitakin suosituimmista alustoista sosiaaliseen myyntiin. Valinta riippuu yrityksesi erityistarpeista ja siitä, missä potentiaaliset asiakkaasi viettävät aikaa verkossa.

Aseta mittareita ja seuraa tuloksia

Mittareiden asettaminen on välttämätöntä, jotta näet, onko sosiaalinen myyntistrategiasi toimiva. Näitä mittareita voi olla esimerkiksi seurattujen mahdollisuuksien määrä, saatujen yhteydenottojen määrä tai tulojen kasvu.

Yrityksesi sosiaalisen myynnin menestystä voit seurata ja mitata erilaisten analytiikkatyökalujen avulla. Tärkeintä on seurata säännöllisesti tavoitteita vasten asetettuja mittareita, kuten myyntituottoja, saatavien liidien määrää tai asiakkaan elinkaaren arvoa.

fiFinnish